Polityka prywatności P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności zostaną użyte następujące określenia, należy przez nie rozumieć:

 1. P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski – Usługodawca
 2. Formularz kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zalfon.com umożliwiający bezpośrednie wysyłanie wiadomości elektronicznych do P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski
 3. Pliki Cookies lub inne podobne technologie – pliki Cookie lub inne narzędzia stosowane w przeglądarkach internetowych oraz w aplikacjach, jak np. localStorage, AdID, służące podobnym celom, tj. zbieraniu, odnotowywaniu, przechowywaniu informacji o aktywności Użytkowników. Szczegółowe informacje o stosowanych plikach Cookieslub innych podobnych technologiach zostały zawarte w Polityce Cookies.
 4. Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski
 5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.zalfon.com
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 7. Usługodawca – P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski z siedzibą w Lubartowie, ul. Strefowa 19
 8. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem 9) Użytkownik – każda osoba wchodząca na stronę internetową www.zalfon.com

 

Dane osobowe

P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski chroni wszelkie informacje o Użytkownikach zgodnie z RODO, w szczególności informacje o Użytkowniku pozyskiwane w związku z odwiedzaniem strony www.zalfon.com.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewskizsiedzibą w Lubartowie (21-100), ul. Strefowa 19. Użytkownicy mogą kontaktować się z P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski:

 1. korespondencyjnie na podany wyżej adres siedziby;
 2. mailowo na adres: info@zalfon.com

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z Usług:

 1. w zakresie korzystania z Usługi strony www.zalfon.com – informacje dotyczące korzystania i aktywności ze strony www.zalfon.com, w tym w celu zapewnienia poprawności działania Usług: adres IP komputera, informacje zawarte w Plikach Cookies, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe;
 2. w zakresie Formularza kontaktowego – informacje niezbędne do wypełnienia Formularza;

Marketing produktów i usług P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski

Na stronie www.zalfon.com P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski zamieszcza informacje handlowe oraz materiały marketingowe o produktach i usługach P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski. W tym celu przetwarza informacje pozyskane z Plików Cookies lub innych podobnych technologii w celu dostosowywania wyświetlanych Użytkownikom informacji do ich szacowanych zainteresowań lub potrzeb (marketing spersonalizowany). Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z jej prawnie uzasadnionym interesem polegającym na publikacji treści związanych oferowanymi produktami lub świadczonymi usługami. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości. Stosowanie marketingu spersonalizowanego ułatwia Użytkownikom dotarcie do interesujących ich informacji i materiałów oraz ogranicza wyświetlanie informacji, którymi Użytkownik nie jest zainteresowany. P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski nie udostępnia informacji o Użytkownikach podmiotom trzecim.

Statystyki korzystania z Usług

W celu poprawy jakości swoich Usług P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Usług, w tym informacje o sesji, numer IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności Usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej, Pliki Cookies lub inne podobne technologie.

P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski korzysta również z narzędzi dostarczanych przez innych dostawców, takich jak: Google Analytics. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie

P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski polegającym na ułatwieniu korzystania z Usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych Usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników. Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski, lecz nie dłużej niż przez okres 90 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników.

Formularz kontaktowy

W celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem, P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski w formie elektronicznej zawarte w otrzymywanych wiadomościach, w szczególności imię, adres e-mail, pozostała treść korespondencji oraz informacje niezbędne do załatwienia sprawy Użytkownikowi i udzielenia odpowiedzi.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w prawnie uzasadnionym interesie P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski i Użytkowników polegającym na konieczności zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikami a P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika oraz nie dłużej niż przez 12 miesięcy po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski.

Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski lub przez innych Użytkowników lub podmiotów, obrony przed roszczeniami Użytkowników lub innych podmiotów, P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski może przetwarzać dane osobowe określonych Użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski względem Użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi lub podmiotowi lub uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. Sądom, Policji, prokuraturze. Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika. Prawnie uzasadniony interes P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności Usługobiorcy.

Ujawnianie danych Użytkowników

W zakresie strony www.zalfon.com dane Użytkowników nie są udostępniane w celu świadczenia Usługi. P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski korzysta z zewnętrznych dostawców usług (m.in. zamówienie na usługi) w celu realizacji Usług, np. hosting. Ujawnianie danych dostawcom usług odbywa się wyłącznie po zawarciu stosownych umów o powierzeniu danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo:

 1. Żądać od P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe osoby, której one dotyczą. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących osobie prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (tzw. prawo dostępu, art. 15 RODO);
 2. Sprostować dane osobowe dotyczące tej osoby. Jeżeli osoba uzyska informację o tym, że jej dane osobowe przetwarzane przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma ona prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (tzw. prawo do sprostowania, art. 16 RODO);
 3. Żądać usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do zapomnienia, art. 17 RODO);
 4. Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tzw. prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
  a. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski będzie weryfikować ich prawidłowość;
  b. Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski;
  c. P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń; d. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski co do zasadności sprzeciwu;
 5. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski;
 6. Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła do P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez osobę, której dane dotyczą administratorowi (art. 20 RODO). Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na dane kontaktowe podane na początku Polityki prywatności, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu.

Organ nadzoru

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zsiedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. Osoba ma prawo wnieść skargę do PUODO na działania P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski w każdym przypadku, w szczególności jeżeli uważa, że P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski przetwarza jej dane osobowe niezgodnie z prawem lub odmawia wykonania przyslugujacych jej praw.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być aktualizowana zgodnie ze zmianami wprowadzanymi przez P.P.H.U. „Zalfon” Daniel Zalewski. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 13.02.2020 r

Enter your keyword